KONKURSY PRZEDMIOTOWE
organizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty
w roku szkolnym 2019/2020

I Wstęp
Cele konkursów dla uczniów szkół podstawowych:
 • wspieranie uzdolnień uczniów,
 • wdrażanie uczniów do samokształcenia,
 • pobudzanie twórczego myślenia,
 • rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
 • wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych oraz ich nauczycieli, promowanie szkół,
 • integrowanie środowisk edukacyjnych województwa.
II Postanowienia ogólne
§ 1.
 1. Konkursy przedmiotowe są kierowane do uczniów zainteresowanych tematami i zagadnieniami wykraczającymi poza treści podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. W roku szkolnym 2019/2020 Podkarpacki Kurator Oświaty organizuje następujące konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim (obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych konkursy z języka polskiego,matematyki, biologii, fizyki, chemii, historii, języka angielskiego i języka niemieckiego.
 3. Konkursy przedmiotowe są kierowane do uczniów zainteresowanych tematami i zagadnieniami wykraczającymi poza treści podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 4. W roku szkolnym 2018/2019 Podkarpacki Kurator Oświaty organizuje następujące konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim (obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu).


  1. § 2.
   1. Konkursy organizowane są w formie trzystopniowych zawodów:
    1) I stopień – etap szkolny,
    2) II stopień – etap rejonowy,
    3) III stopień – etap wojewódzki.
   2. Terminy przeprowadzenia etapów szkolnych konkursów dla uczniów szkół podstawowych :
    Języka polskiego 7 października 2018
    Matematyki 8 października 2018
    Biologia 18 października 2018
    Historii 17 października 2018
    Chemia 23 października 2018
    Fizyka 22 października 2018
    Geografia 21 października 2018
    Języka angielskiego 9 października 2018
    Język niemiecki 10 października 2018
   3. Dyrektorzy szkół podstawowych, których uczniowie biorą udział w konkursie, są odpowiedzialni za organizację konkursu.
   4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz przez szkołę.


Copyright © 2009 by Szkoła Podstawowa w Krawcach
Wszystkie prawa zastrzeżone.