WYNIKI KONKURSU
"BEZPIECZNE WAKACJE 2019"

„Bezpieczne wakacje” – to coroczny konkurs, którego głównym celem jest kształtowanie u dzieci i młodzieży świadomego przestrzegania zasad bezpieczeństwa w codziennych sytuacjach życiowych. W tym roku w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu wyłoniono zwycięzców na szczeblu powiatowym. Członkowie komisji konkursowej pod przewodnictwem Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu Pana Marka Pietrykowskiego, spośród nadesłanych 117 prac plastycznych wybrało 18, które wezmą udział w dalszym etapie wojewódzkim. Autorzy zwycięskich prac otrzymali nagrody ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu oraz Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu. Miło nam poinformować, że prace naszych uczennic zostały nagrodzone w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Kategoria 6 – 9 lat
III miejsce – Nikola Skrzypacz
Kategoria 13 – 15 lat
II miejsce Amelia Stadnik
III miejsce Oliwia Skrzypacz


Serdecznie gratulujemy laureatkom konkursu. Bardzo się cieszymy, że nagrodzone prace naszych uczennic będą reprezentowały nasz powiat w finale wojewódzkim.
Opiekunem szkolnego etapu konkursu była Pani Monika Barnaś – Saja


GALERIA
WYNIKI
KONKURSU PLASTYCZNEGO
z okazji X-Rocznicy Nadania Szkole Imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Od 10 lat corocznie organizujemy w naszej szkole quizy i konkursy poświęcone naszemu patronowi. Uczniowie wykazują się wiedzą na temat Jego życia i działalności, wykonują gazetki okolicznościowe, prace plastyczne, dbają o kącik pamięci. Tak było również w tym roku, kiedy to świętujemy X rocznicę nadania imienia kard. Wyszyńskiego naszej szkole. Z tej właśnie okazji odbył się konkurs plastyczny poświęcony osobie naszego drogiego patrona pod hasłem:

„X Lat z patronem”

Ogromnie cieszy nas, że nasi uczniowie tak licznie wzięli udział w tym konkursie, wykonując piękne prace plastyczne na bardzo wysokim poziomie. Postanowiliśmy nagrodzić ich zaangażowanie i kreatywność. Komisja konkursowa w składzie: P. Anna Mularz, P, Dariusz Wójtowicz, P, Katarzyna Piskur, P. Urszula Góraj – Nurzyńska i P. Natalia Kucper, po bardzo trudnych i burzliwych obradach przyznała nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych:

W kategorii klas O - III

I miejsce zajęła praca zbiorowa wykonana w formie plakatu przez uczniów oddziału 0 – I pod opieką Pani Uli Janeczko: Aleksandra Kędzia, Kornelia Jarosz, Amelia Duda, Roksana Dec, Wiktor Matyka, Laura Saja, Jakub Jarosz,
II miejsce zajęła Nikola Skrzypacz z kl. II
III miejsce zajął Jan Konefał z kl. III
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymują: Wojciech Dul kl. III, Antonina Barnaś Kl. II, Jagoda Dul kl. III, Stanisław Dec kl. II, Oliwier Pasek kl. II, Maja Janeczko kl. II

W kategorii klas IV - VIII


I miejsce ex aequo zajęły Patrycja Sudoł kl. 8 i Karolina Janeczko kl. 8
II miejsce Wiktoria Szewc kl. 7
III miejsce Oliwia Skrzypacz kl.7
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymują: Milena Saja kl. 8, Angelika Puzio kl. 8 Dominika Kieparda kl. 8, Klaudia Koryga kl. 7

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom

GALERIA

KONKURS PLASTYCZNY
z okazji X-Rocznicy Nadania Szkole Imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Tu podaj tekst alternatywny


Celem konkursu jest:
 • Zachęcenie dzieci i młodzieży do bliższego poznania bogatego dziedzictwa duchowego Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 • Kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był Patron Szkoły- Kardynał Stefan Wyszyński
 • Upamiętnienie 10-Rocznicy Nadania Szkole Imienia
 • Poszukiwanie ciekawych form przekazu artystycznego
 • Rozbudzenie kreatywności
REGULAMIN
 1. Konkurs adresowany jest do uczniów w nstp. kategoriach wiekowych:
  • klasy: 0 – III
  • klasy: IV – VIII
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie w wyznaczonym terminie plakatu o Patronie Szkoły-Kardynale Stefanie Wyszyńskim i wydarzeniami związanymi z Nadaniem Szkole Imienia ( portret Patrona, Sztandar Szkoły, ważne słowa i życie Prymasa, wycieczki Śladami Patrona, tablica upamiętniająca Nadanie Imienia itp.)
 3. Plakat można wykonywać indywidualnie lub zespołowo. (Technika dowolna, format, A3)
 4. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody i dyplomy.
 5. Praca nie może być powielana, kopiowana ani wcześniej publikowana i nagradzana.
  • Każda praca powinna zostać podpisana na odwrocie :
  • Imię i nazwisko autora
  • Klasa
  • Imię i nazwisko opiekuna
 6. Złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody uczestników konkursu(w tym także przez rodziców lub prawnych opiekunów osób niepełnoletnich), na publikację i przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 Nr 101 pozycja 926 ze zm.).
 7. Prace dostarczone na konkurs stają się własnością organizatora
 8. Prace należy złożyć do 30 października 2019 roku w szkole
 9. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 12 listopada 2019 podczas obchodów Święta Szkoły
Zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorzy
Katarzyna Piskur
Maryla Wasielewska-Saja

KONKURSY PRZEDMIOTOWE
organizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty
w roku szkolnym 2019/2020

I Wstęp
Cele konkursów dla uczniów szkół podstawowych:
 • wspieranie uzdolnień uczniów,
 • wdrażanie uczniów do samokształcenia,
 • pobudzanie twórczego myślenia,
 • rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
 • wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych oraz ich nauczycieli, promowanie szkół,
 • integrowanie środowisk edukacyjnych województwa.
II Postanowienia ogólne
§ 1.
 1. Konkursy przedmiotowe są kierowane do uczniów zainteresowanych tematami i zagadnieniami wykraczającymi poza treści podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. W roku szkolnym 2019/2020 Podkarpacki Kurator Oświaty organizuje następujące konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim (obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych konkursy z języka polskiego,matematyki, biologii, fizyki, chemii, historii, języka angielskiego i języka niemieckiego.
 3. Konkursy przedmiotowe są kierowane do uczniów zainteresowanych tematami i zagadnieniami wykraczającymi poza treści podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 4. W roku szkolnym 2018/2019 Podkarpacki Kurator Oświaty organizuje następujące konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim (obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu).


  1. § 2.
   1. Konkursy organizowane są w formie trzystopniowych zawodów:
    1) I stopień – etap szkolny,
    2) II stopień – etap rejonowy,
    3) III stopień – etap wojewódzki.
   2. Terminy przeprowadzenia etapów szkolnych konkursów dla uczniów szkół podstawowych :
    Języka polskiego 7 października 2018
    Matematyki 8 października 2018
    Biologia 18 października 2018
    Historii 17 października 2018
    Chemia 23 października 2018
    Fizyka 22 października 2018
    Geografia 21 października 2018
    Języka angielskiego 9 października 2018
    Język niemiecki 10 października 2018
   3. Dyrektorzy szkół podstawowych, których uczniowie biorą udział w konkursie, są odpowiedzialni za organizację konkursu.
   4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz przez szkołę.


Copyright © 2009 by Szkoła Podstawowa w Krawcach
Wszystkie prawa zastrzeżone.