Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krawcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły znajdującej się pod adresem:
http:/pspkrawce.pl
Data publikacji strony internetowej:02.09.2013r .
Data ostatniej istotnej aktualizacji:29.04.2021r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników w formie PDF, Word, Excel, PowerPoint nie są dostępne cyfrowo,
  • publikowane zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • zamieszczone w serwisie identyfikujące znaki graficzne (Loga) niektórych instytucji, stowarzyszeń i serwisów mogą być przez swoją wielkość i kolorystykę nieczytelne,
  • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników mogą być w postaci skanów z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
  • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań (informacje archiwalne),
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona podmiotowa jest responsywna i można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:


Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p.Urszula Janeczko, e-mail: psp.krawce@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefon 666 894 919. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek, będący siedzibą Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krawcach -167, jest częściowy przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne bez podjazdu dla wózków inwalidzkich i dwa wejścia do części budynku z salą gimnastyczną przystosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową. Przed drzwiami głównymi znajdują się schody, których nawierzchnia pokryta jest wycieraczkami antypoślizgowymi. Dojazd do budynku jest utwardzony.

Budynek szkoły jest dwukondygnacyjny. Posiada szerokie klatki schodowe i ogólnodostępne korytarze. W budynku nie ma windy. Na każdej z kondygnacji budynku znajdują się łazienki, które nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek posiada wejście do sali gimnastycznej przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się wyjścia ewakuacyjne, okresowo dostępne dla uczniów w czasie roku szkolnego, skorzystanie z których nie blokują schody.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Strona internetowa Szkoły Podstawowej w Krawcach na bieżąco będzie dostosowywana do wymagań prawnych tak, aby zwiększyć dostępność zasobów internetowych dla osób niepełnosprawnych

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.


Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego ( tabela)

Copyright © 2009 by Szkoła Podstawowa w Krawcach
Wszystkie prawa zastrzeżone.