KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego dalej Rozporządzeniem, oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. poz. 1000, niniejszym informuje się że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest
  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krawcach im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego- Bożena Kobylarz, z siedzibą Krawce 167, 39-410 Grębów.

 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
  Kamila Rębisz tel.: 531 379 760,
  adres e-mail: iodo@grebow.com.pl .
  adres pocztowy:
  Inspektor Ochrony Danych Osobowych Urząd Gminy w Grębowie
  (39-410 Grębów), ul. Rynek 1.

 3. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą, na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub odrębnie zbieranych zgód, w celach:
  • prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,
  • wydawania świadectw, legitymacji i zaświadczeń,
  • prowadzenia badań zewnętrznych dotyczących umiejętności uczniów,
  • kontroli realizacji obowiązku szkolnego,
  • promocji szkoły,
  • udziału w konkursach,
  • organizacji wycieczek,
  • ubezpieczenia,
  • działań opiekuńczych,
  • opieki medycznej,
  • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • prowadzenia nauczania indywidualnego,
  • dostosowania wymagań na egzaminach zewnętrznych,
  • korzystania z dziennika elektronicznego,
  • kontaktów nauczyciel-rodzic,
  • rekrutacji do naszej szkoły na podstawie wyrażonej zgody;

 4. Odbiorcą Pani/Pana i dziecka danych osobowych będą:
  • dyrektor,
  • pracownicy administracji szkolnej,
  • pielęgniarka,
  • nauczyciele,
  • pedagog, psycholog
  • inspektor ochrony danych osobowych,
  • oraz uprawnione organy publiczne;

 5. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji), maksymalnie 50 lat od zakończenia nauki w Szkole Podstawowej w Krawcach.

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.;

 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym (ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezrealizowanie celów, w jakich zbierane są dane osobowe

Copyright © 2009 by Szkoła Podstawowa w Krawcach
Wszystkie prawa zastrzeżone.